Medlemsbetingelser

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss? Hva forplikter vi oss til å gjøre?

Gjelder fra 21.03.18

Disse vilkårene gjelder på FRESH FITNESS AS sine treningssentre i Norge.

For medlemmer som er overført til Fresh Fitness AS fra Bare Trening AS med virkning fra 1.1.2021, gjelder egne vilkår som kan finnes her

1. Rettigheter og plikter som medlem i Fresh Fitness

Fresh Fitness

 • Vil foreta automatisk adgangskontroll.

 • Vil kunne sjekke og kreve kopi av ID på medlemskap.

 • Ved mistanke om misbruk av medlemsbånd forbeholder Fresh Fitness seg til å konfiskere medlemsbåndet inntil rett identitet er fastslått.

 • Fresh Fitness kan i særlige tilfeller utestenge medlemmer med inntil to uker av gangen dersom medlemmets opptreden og helsemessige tilstand tilsier at medlemmets eller øvrige medlemmers sikkerhet ikke er godt nok ivaretatt ved Fresh Fitness treningsstudio.

 • All informasjon lagret i Fresh Fitness medlemsdatabase vil kun benyttes internt. Fresh Fitness vil ikke videreformidle informasjonen til andre parter.

 • Skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.

 • Vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.

 • Kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.

 • Forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor Fresh Fitness' kontroll.

 • Forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere i gruppesaler, og på senteret generelt.

 • Fresh Fitness kan ikke alltid garantere plass på Medlemmets valg av treningssenter, treningsaktivitet eller tilbud, der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

 • Fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.

 • Fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet plikter å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir.

 • Barn under 15 år skal ikke trene eller oppholde seg i treningslokalene.

 • Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang. Sikkerhetskontroller forekommer med jevne mellomrom. Ved mistanke om kriminelle handlinger på senteret vil videomateriale overleveres politiet.

Medlemmet

 • Ved brudd på medlemsbetingelser eller regler og retningslinjer, kan Fresh Fitness til enhver tid si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

 • Plikter å vise gyldig legitimasjon ved inngåelse av medlemskap.

 • Alle medlemskap i Fresh Fitness er personlige.

 • Som medlem i Fresh Fitness aksepterer du å motta relevant informasjon på e-post og mobil. Medlemsopplysninger vil kunne benyttes av Fresh Fitness til kontakt angående medlemskap herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester med mindre kunden ved innmelding har reservert seg mot dette ved avkryssing i rett boks på innmeldingsskjema.

 • Plikter alltid å ha på seg sitt medlemsbånd under besøk i senteret, også under trening.

 • Plikter å holde kontaktinformasjon, du opplyser ved din innmelding, oppdatert gjennom hele ditt medlemskap hos Fresh Fitness.

 • Plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.

 • Må, ved endring av bankkonto, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro beløp fra riktig konto.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret.

 • Kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.

 • Personer under 18 år som ønsker å bli medlem i Fresh Fitness trenger foresattes oppmøte og signatur ved innmelding. Foresatte må stå som betaler og de under 18 år må gjennomføre en personlig veiledningstime.

 • Plikter å oppgi endring av medlemsstatus.

 • Aksepterer at man ikke kan kreve erstatning/refusjon av treningsavgift dersom senteret må holdes stengt ved uforutsette avbrudd i driften.

 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

 • Har 14 dagers angrefrist fra startdato for medlemskapet.

 • Som medlem på Fresh Fitness bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norge sin liste. Ved mistanke vil du frivillig la deg dopingteste. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.

 • Plikter å gjøre seg kjent med branninstruks på senteret.

 • Ved brann avslutt trening umiddelbart og forlat lokalet gjennom nærmeste nødutgang.

 • Medlemmet er selv ansvarlig for personskader, tap av eller skade på eiendeler pga. Innbrudd eller andre årsaker.

 • Aksepterer at Fresh Fitness fører besøksstatistikk for å kunne optimalisere treningstilbudet.

 • Ved uforsvarlig bruk av utstyret kan medlemmet holdes erstatningsansvarlig for reparasjon og skader.

2. Generelle kontraktsbestemmelser

Medlemskapet er et løpende avtaleforhold og gjelder inntil medlemmet selv sier opp avtalen. Se punkt 5 om oppsigelse.

Medlemsbånd

Alle nye medlemmer får personlig medlemsbånd ved innmelding. Ved tapt eller ødelagt medlemsbånd, utstedes nytt medlemsbånd mot avgift. Ved glemt bånd kan Fresh Fitness belaste medlemmet kr 20 for innslipp på senteret. Medlemsbånd gjelder på lik linje som et busskort og det skal medbringes. Trening uten medlemskort/armbånd medfører et gebyr.

Bindingstid

Fresh Fitness har ingen bindingstid på ordinært medlemskap, se punkt 5 om oppsigelse. Fresh Fitness tilbakebetaler ikke forskuddsbetalte medlemskap.

Medlemskapstyper

Din medlemskapstype bestemmer hvilket tilbud du som medlem har tilgang til. Det bestemmer også om du har fri adgang til ett senter, alle senter, fri adgang til gruppetimer eller om det er forbundet en merkostnad med dette.

Ta med en venn

Enkelte medlemskapstyper gir deg som medlem tilgang til å ta med en venn på trening. Disse supplerende vilkårene under gjelder kun for medlemmer av Fresh Fitness som innehar et slikt medlemskap, med mindre annet er avtalt i enkelte tilfeller. Disse vilkårene supplerer grunnavtalen som eksisterer mellom Fresh Fitness og medlem.

 • For å ha tilgang til å ta med en venn på senteret, må eier av medlemskapet selv ha fylt 18 år.

 • Medbragt venn må være fylt 18 år, med unntak av om eier av medlemskapet er verge/foreldre/foresatt for medbragt venn. I så tilfelle må medbragt venn være minimum 15 år.

 • Eier av medlemskapet er selv ansvarlig for personen som tas med på trening.

 • Ved ureglementert oppførsel av eier selv eller medbragt venn, kan det personlige medlemskapet sies opp i sin helhet eller i visse tilfeller kan medlemskapet nedgraderes til ikke å inneholde «ta med en venn», med umiddelbar virkning.

 • Medbragt venn plikter å følge Fresh Fitness sine til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer.

 • Fresh Fitness forbeholder seg retten til å kunne begrense adgangen til å ta med en venn om kapasiteten i gruppetimesal eller på senteret generelt er overskredet.

 • «Ta med en venn» medlemskap gir kun tilgang til å ta med en person av gangen.

Oppgradering/nedgradering av medlemskap

Som medlem hos Fresh Fitness kan du når som helst oppgradere/nedgradere ditt medlemskap. Ved nedgradering av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å nedgradere ditt medlemskap skriftlig. Det skal minimum opplyses om ditt fornavn, etternavn, fødselsdato og senteret du tilhører. En nedgradering er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Nedgraderingstiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter dato for nedgradering. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også bruke tilbudet denne måneden.

Flyt og overflytting av medlemmer mellom Fresh Fitness sentre

Medlemskap registreres ved det senteret du benytter mest.

Fresh Fitness handlekonto

Medlemmet får automatisk opprettet en Fresh Fitness handlekonto. Med dette menes at medlemsarmbånd kan benyttes som betalingsmiddel for kjøp av varer og tjenester. Medlemsarmbåndet er personlig og medlemmet er selv ansvarlig for at det ikke misbrukes. Beløpet faktureres automatisk etterskuddsvis sammen med din medlemsavgift.

3. Betalingsbetingelser for medlemsavtalen

Månedlig/AvtaleGiro

Ved innmelding betaler man medlemsavgift for resterende dager i inneværende måned og neste, samt innmeldingsavgift og medlemsbånd/medlemskort. Dette trekkes direkte fra din konto ved innmelding. Medlemsbånd/medlemskort avhentes i resepsjon på ditt treningssenter i betjent tidsrom når avtale er inngått. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Fresh Fitness forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til konsumprisindeksen uten forutgående varsling. Ved andre prisendringer vil Fresh Fitness gi 60 dagers varsel på e-post/sms, slik at du kan melde deg ut dersom du ikke ønsker å akseptere prisøkningen.

Kontant forskuddsbetaling for lengre periode

Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap betaler man medlemsavgift for medlemskapets varighet samt innmeldingsavgift og medlemsbånd/medlemskort ved innmelding. Medlemmet betaler medlemsavgift uavhengig av treningsmengde. Det blir ikke foretatt prisjustering i kontantmedlemskapets løpetid og avtalen kan ikke sies opp innenfor den forhåndsbetalte perioden. Vi tilbakebetaler ikke forskuddsbetalinger.

4. Om AvtaleGiro og faktura

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. Medlemmet er selv ansvarlig for at AvtaleGiro avtalen er gyldig og aktiv. Medlemmet er selv ansvarlig for å ha riktig beløpsgrense på avtalen, slik at den til enhver tid samsvarer med minimum gjeldende medlemspris samt kontokreditt. AvtaleGiro fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Fakturagebyr vil påløpe på enhver faktura utstedt av Fresh Fitness AS.

Ugyldig avtalegiroavtale

Dersom ikke månedsavgiften lar seg trekke via AvtaleGiro, vil Fresh Fitness via inkassobyrå anmode medlemmet omgående og senest innen 31 dager om å betale månedsavgift inklusive purregebyr. Fresh Fitness i samarbeid med inkassobyrå forbeholder seg retten til å debitere rente i henhold til lov, administrative gebyrer, purregebyrer og inkassokostnader ved for sen eller uteblitt betaling.

5. Oppsigelse av løpende medlemsavtaler (gjelder ikke kontantavtaler)

5.1 Oppsigelse av medlemskapet

Ønsker du å si opp medlemskapet ditt i Fresh Fitness kan det gjøres på følgende måter:

 1. Du kan henvende deg personlig på et av våre sentre i bemanningstiden.

 2. Du kan gjøre det via e-post til vår medlemsservice.

Ved oppsigelse av medlemskapet skal du som minimum tilkjennegi at du ønsker å si opp medlemskapet og opplyse ditt fornavn, etternavn, fødselsdato og senteret du tilhører. En oppsigelse er gjeldende fra den dagen vi mottar den. Oppsigelsestiden er (1) en måned regnet fra første månedsskifte etter dato for oppsigelse. Det må derfor betales en månedsavgift til, men medlemmet kan selvfølgelig også trene denne måneden.

5.2 Tvister og dokumentasjon

Dersom det oppstår tvil om et medlemskap er oppsagt, skal du som medlem kunne bevise at det har skjedd en korrekt oppsigelse i henhold til punkt 5.1.

6. Frys av medlemsavtalen

Du har mulighet for å fryse ditt medlemskap i inntil fire (4) måneder mot et gebyr. Det skal alltid angis en start og sluttdato for frysperioden. Ditt medlemskap vil uten varsel starte automatisk når frysperioden utløper.

Alle typer medlemskap kan fryses avgiftsfritt ved følgende dokumenterte grunner:

 1. Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at du ikke kan trene.

 2. Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.

 3. Utstasjonering i jobb eller studier på steder hvor Fresh Fitness ikke er lokalisert.

Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys gjennomføres kun ved på forhånd fastsatt start og sluttdato. Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Vær oppmerksom på at medlemskap ikke kan avsluttes i fryst periode.

7. Fresh Fitness oppsigelse av medlemsavtalen

Fresh Fitness forbeholder seg retten til å heve medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på Fresh Fitness interne retningslinjer:

 • Ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte.

 • Misbruker medlemsbånd/medlemskort.

 • Slipper inn en annen med ditt personlige adgangsbånd.

 • Tyveri fra senteret eller medlemmene.

 • Ikke oppfyller aldersgrense, eller ikke har gyldig fullmakt fra foresatte.

 • Ikke betaler medlemsavgift i 2 måneder eller mer.

 • På grunn av helsemessig tilstand kan ta skade av Fresh Fitness’ tilbud.

 • På en eller annen måte opptrer mot Fresh Fitness interesser og formål.

 • Nyter alkohol/rusmidler, eller oppholder seg i ruspåvirket tilstand i våre lokaler.

 • Opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte.

 • Dersom avlagt positiv dopingprøve eller ved mistanke om doping om medlemmet ikke avlegger dopingtest.

 • Ved diskriminerende opptreden eller atferd ovenfor ansatte, medlemmer eller andre personer som er tilknyttet treningssenteret.

Dersom oppsigelsen følger som brudd på medlemsavtalen og/eller brudd på interne regler og retningslinjer i Fresh Fitness kan medlemskapet sies opp med umiddelbar virkning, og innbetalt medlemsavgift blir ikke refundert.

8. Ved kjøp av medlemskap utenfor vanlig salgssted

Ved fjernsalg og salg utenfor utsalgssted gjelder angrerettloven § 10. Angrerettloven gir 14 dager ubetinget angrerett. Se nærmere forskrifter om angreskjema av 20.06.2014 (angrerettloven).